עצמאי ובעל שליטה

עצמאי או בעל שליטה - האם אתה דואג לפנסיה שלך?

הפרשות לקופת גמל ולקרן השתלמות מעניקות, מעבר לחיסכון עצמו, גם הטבות מס!

בעלי שליטה

הטבות המס לשכיר בעל שליטה בהפקדה לקרן פנסיה ולקרן השתלמות

עד לתיקון 190 נדרש שכיר בעל שליטה לבחור האם להפקיד לרכיב הפיצויים או לרכיב התגמולים. במסגרת תיקון 190 נקבע כי ניתן לבצע הפקדות לפנסיה לבעלי שליטה כפי שמבצעים הפקדות לכל שכיר אחר בעסק (למעט עבור רכיב הפיצויים).  המשמעות היא שניתן להגדיל את ההפקדות לרכיב התגמולים עבור בעל השליטה ובכך להגדיל את החיסכון שלו לפנסיה ולהקטין את ההכנסה החייבת שלו בעסק. הפקדה לפיצויים מוגבלת לתקרה, בשנת 2019 התקרה עומדת על 12,380 שקלים בשנה או בחישוב חודשי 1,031 שקלים בחודש.

הפקדה עבור בעל השליטה לקרן השתלמות

בדומה לשכיר ניתן להפקיד גם לבעל השליטה לקרן השתלמות, אך אחוזי ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה שונים מאלה של השכיר הרגיל. בעוד עבור שכיר רגיל, הפקדה עד לתקרה של 7.5% מהשכר תוכר לחברה כהוצאה מוכרת, עבור שכיר בעל שליטה מוגבלת בתקרה של 4.5% מהשכר. על בעל השליטה לבצע הפקדה מקבילה בסך 1.5%.

תשלום קצבה חודשית לבעל שליטה:

חברה רשאית לשלם קצבה חודשית לעובד לשעבר שהיה בעל שליטה בה או לקרובו, סכום הקצבה מוגבל ב- 1.5% ממשכורתו הממוצעת כפול שנות עבודתו.
ה"משכורת מהמוצעת" – הנה סך כל משכורתו של העובד במהלך כל שנות עבודתו בחברה, כשהוא מחולק בשנות עבודתו בחברה (הממוצע הנ"ל אינו כולל מנגנון הצמדה ומבוצע על בסיס נומינלי בלבד).

דוגמה:
בעל שליטה שפורש לאחר 30 שנה מהחברה שבה עבד,
סה"כ משכורותיו במשך כל ה- 30 שנה מסתכם בסך 5,000,000 ₪.

החישוב:
המשכורת הממוצעת – 166,666 = 30 / 5,000,000
גובה הקצבה – 1.5% לכל שנת עבודה * 30 שנה = 45%
הקצבה השנתית המותרת בניכוי = 75,000 = 45% * 166.666
סך הקצבה – 6,250 ₪ לחודש.

הבעיות בסעיף:

אין מנגנון הצמדה למשכורות ששולמו בכל שנות העבודה וחיבורן הנו על בסיס נומינלי, כתוצאה מכך נשחק מאוד השכר הממוצע. אין מנגנון לעדכון סכום הקצבה מרגע שהחל תשלומה. לא ברור כיצד תנהג רשות המיסים במקרה שבו תבקש חברה להעביר את סיכון תוחלת חייו של הזכאי לקצבה, לצד שלישי (חברת ביטוח), האם הסכום החד פעמי שתשלם החברה לחברת הביטוח אשר כל מטרתו תשלום קצבה לבעל השליטה לכל ימי חייו, יותר לה בניכוי ואם כן באיזה אופן.

עצמאי - דע חובותיך

החל מינואר 2017 מחויבים עצמאים בגילאי 21 ועד 55 להפקיד כסף לחיסכון פנסיוני. ההפרשה לפנסיה היא בהתאם לגובה ההכנסות (במונחים שנתיים).

  • להכנסות של-5000 הש"ח הראשונים יפקידו העצמאים   55% מהשכר
  • על כל שקל בין 5000 ל-9,673 מחויבים העצמאים להפקיד 12.55%מהשכר
  • על כל שקל מעל הכנסה של 9,673 ש"ח אין חובה להפריש לפנסיה.

עובד עצמאי רשאי להגדיל את גובה ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד 16% מהכנסתו וליהנות מהטבת מס גבוהה יותר.

אבטלה של עצמאי

כאשר תפקידו לחיסכון הפנסיוני שליש מההפקדה תישמר לכם לסיוע במצב של אבטלה. במידה ותעמדו בתנאי הוראות החוק, תוכלו למשוך את הסכום לפי הכלל הבא:
מספר שנות החיסכון כפול 12,230 ₪. דמי האבטלה יינתנו כקצבה חודשית במשך שלושה חודשים. על מנת להיות זכאים לדמי האבטלה יש להפקיד 24 חודשים לפחות מתוך 36 החודשים האחרונים.

הפקדת כסף לקרן השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 4.5% מההכנסה השנתית ועד 11,745 ש"ח בשנה מוכרת כהוצאה מוכרת לצורך הטבות מס הכנסה.

רכישת ביטוח למקרה פטירה וביטוח לאבדן כושר עבודה

פרמיית הביטוח תוכר כהוצאה לעצמאי בגין רכישת שני כיסויים אלו .

עצמאי או בעל שליטה – בוא לשמוע אודות האפשרויות הרחבות והמגוונות אשר עשויות לסייע לך בעתידך הפנסיוני!

פנה אלינו עוד היום על מנת להפוך את החובה לחוויה !